Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2019

kitsunesoba
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viacytaty cytaty

June 10 2019

kitsunesoba
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
kitsunesoba
I want you to like me when i’m fucked up 
because that’s when you see the real me
Reposted fromnyaako nyaako viagogullo77 gogullo77
kitsunesoba
4650 de76 392
Tags: amusing about
Reposted fromHypothermia Hypothermia viafruneman fruneman

June 05 2019

kitsunesoba
Dwadzieścia siedem kości, trzydzieści pięć mięśni, około dwóch tysięcy komórek nerwowych w każdej opuszce naszych pięciu palców. To zupełnie wystarczy, żeby napisać "Mein Kampf" albo "Chatkę Puchatka". 
— Wisława Szymborska, Dłoń
Reposted fromciarka ciarka viaszydera szydera
kitsunesoba
If I could, I'd press my fingers through this screen; hold my favorite parts of you. Force lips through glass to steal a kiss.
— Amanda Oaks, Literary Sexts: A Collection of Short & Sexy Love Poems
kitsunesoba
Reposted fromdoener doener viairmelin irmelin

June 02 2019

kitsunesoba
0781 8942 392
Tags: about
Reposted fromsoftboi softboi
kitsunesoba
Once again I was human... With all the same sins, unrests and misgivings.
— Mladen Đorđević, Svetioničar - Pritajeno zlo
Reposted bywhiteshadeofblack whiteshadeofblack
kitsunesoba
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viaveronica-o veronica-o

May 25 2019

kitsunesoba
Jestem prostym pytaniem
Ty jesteś na nie odpowiedzią
Taka miłość jest jedna
Ty jesteś jedna*
— Pidżama Porno, 28 (One Love)

*jeden

May 20 2019

kitsunesoba
7751 5aed 392
Tags: txt about
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaever ever

May 02 2019

kitsunesoba
kitsunesoba
Słowem, zawiązałem znajomość, która bliżej obchodzi me serce.
— Johann Wolfgang von Goethe, Cierpienia młodego Wertera
Reposted bynotyourstrawberryrudelubiecoookiemonsteeercarmenlunajustminethenatussdozylnienotyourstrawberryNadziejaNaLepszeJutroajema
kitsunesoba
Reposted byi-love-pistachioski-adiSchweinekloetendakofisti
kitsunesoba
Then love knew it was called love.
And when I lifted my eyes to your name, suddenly your heart showed me my way.
— Pablo Neruda

March 29 2019

kitsunesoba
Tak długo opakowywałem się w milczenie, że trudno mi się rozpakować w słowach.
— Herta Muller, Huśtawka oddechu

March 28 2019

kitsunesoba
(...) nie wiem, co się dzieje, niech do mnie mówi jedna wybrana osoba miękkim głosem, bo to jest nie do wytrzymania.
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted byfenoloftaleina fenoloftaleina
kitsunesoba
She was a genius of sadness, immersing herself in it, separating its numerous strands, appreciating its subtle nuances. She was a prism through which sadness could be divided into its infinite spectrum.
— Jonathan Safran Foer, Everything Is Illuminated
Reposted byteaholic teaholic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl