Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2019

kitsunesoba
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromnutt nutt viagogullo77 gogullo77

May 25 2019

kitsunesoba
In a way, you are poetry material; You are full of cloudy subtleties I am willing to spend a lifetime figuring out. Words burst in your essence and you carry their dust in the pores of your ethereal individuality.
— Franz Kafka, Letters to Milena
Reposted bynotyourstrawberrypeasorelamarkovitshabeilleindisputabel

November 02 2018

kitsunesoba
Jesteśmy opuszczeni jak zabłąkane dzieci w lesie. Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, co wiesz o moich bólach i co ja wiem o twoich? A gdybym padł przed tobą na kolana i płakał, i opowiadał, co wiedziałbyś o mnie więcej niż o piekle, które ktoś określił ci jako gorące i straszne? Już dlatego my ludzie powinniśmy stać naprzeciw siebie tak zamyśleni i współczujący, jak przed wejściem do piekła.
— Franz Kafka, z listu do Oskara Pollaka (tłum. G. Herling-Grudziński)
Reposted byInnetzmijkamodalna

July 20 2018

kitsunesoba
Życie ciągle odwraca naszą uwagę: nawet nie mamy czasu zorientować się od czego.
— Franz Kafka.
Reposted fromnutt nutt viahavingdreams havingdreams

June 20 2018

kitsunesoba
Pan chce widzieć sens, a dopuszcza się największego bezsensu. To doprawdy może przyprawić o rozpacz.
— Franz Kafka, Proces
kitsunesoba
Tylko nie utknąć w połowie drogi. To było nie tylko w interesach, ale wszędzie i zawsze najgłupsze ze wszystkiego.
— Franz Kafka, Proces

June 19 2018

kitsunesoba
Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.
— Franz Kafka

June 07 2018

kitsunesoba
I cannot rid myself of the feeling that I’m not in the right place.
— Franz Kafka, Advocates (via Booklover)
Reposted frommr-absentia mr-absentia

April 28 2018

kitsunesoba
Dwa zadania na początek życia: redukuj wytrwale okrąg, który Cię otacza, i nie zapominaj o regularnej kontroli, czy już nie przebywasz poza polem własnego oddziaływania w ukryciu.
— Franz Kafka, Aforyzmy z Zürau
Reposted bymisne misne

October 16 2017

I am constantly trying to communicate something incommunicable, to explain something inexplicable, to tell about something I only feel in my bones and which can only be experienced in those bones.
— Franz Kafka to Milena Jesenská
(via splitterherzen)
Reposted fromsoultraveling soultraveling
kitsunesoba
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka

September 28 2017

Last night I dreamed about you. What happened in detail I can hardly remember; all I know is that we kept merging into one another. I was you, you were me. Finally you somehow caught fire.
— Franz Kafka
(via quotemadness)
Reposted fromimageaddiction imageaddiction viaiblameyou iblameyou

July 25 2017

I generally think that the strangest people look very conventional, very typical. That’s because, the man who is really strange inside, the one who is in a deep misunderstanding with the world that doesn’t accept nor understand him, doesn’t feel any need to decorate himself on the outside, to attract anyone’s attention. Is there any stranger creature than Kafka, for example, who worked in an insurance company in Prague almost all his life, all the while not distinguishing himself on the outside from others clerks.
— Momo Kapor, Una
(via kafkaesque-world)
Reposted fromtoosalty toosalty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl